สายตรงอธิบดี

 
 
 
เมื่อได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อราชการกับกรมธนารักษ์หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ
ท่านสามารถส่ง E-mail เพื่อร้องเรียนได้ที่  directline@treasury.go.th  กรมธนารักษ์
ซอย อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2273-0899-0903 โทรสาร 0-2273-0753 
อีเมล์  webmaster@treasury.go.th
27 พฤศจิกายน 2561 | เข้าชม 513 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม