ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่


นายอาดุลย์  จูเมฆา
Mr.Ardoon  Joomeka
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
ubdulna@gmail.com


นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ
Mr.Boonlert  Viriyawut
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
boonlertvi@treasury.go.th


นายโกวิท  ฉันทจิตร
Mr.Kovit  Chantachit
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
rtkls@treasury.go.th


นายสายัญ โชติกรณ์
Mr.Sayan Chotikorn
ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
Sayanch_7916@hotmail.com
00004

นายอิชวุฒิ  ฤทธาภัย
Mr.Ichavuth  Rittaphai
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
i_rittaphai@hotmail.com
00004

นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
MissPinsiri Pientanyakankul
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
pinsiripi@treasury.go.th
00005

นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร
Mr.Tithiphong  Pukasemvarangkoon
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
tithiphongpu@hotmail.co.th


นายคณาวุฒิ  สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut  Sititeerapan
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
kanawutsi@treasury.go.th


นางวัชรีย์  รวีกานต์
Mrs.Watcharee  Raweekarn
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
watchareera@treasury.go.th
00004

นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
Mrs.Naowarat Boonwanno
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Naowaratbo@treasury.go.th


นายถกล ย่องหิ้น
Mr.takon yonghin
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
takonyo@treasury.go.th


นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
Mr.Montree Boonyapongphun
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
montree_bo@hotmail.com
00008

นายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai  Tangwattanakorn
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
00009

นายถนัด  หอมจันทร์
Mr.thanut  homjan
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Thanutho@treasury.go.th


นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
MissThassapan Charoenkit
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
thassapanch@treasury.go.th


   นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
Mr.Techawit Tuipae
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
techawit1978@gmail.com


นางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan  Rattirujisawet
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก


นายมนัส  ใจสอาด
Mr.Manas  Jaisa-ard
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม


นายธนพร  พรหมพันธุ์
Mr.Tanaporn  Prompun
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
leg@treasury.go.th


นายสำราญ  เมืองนิล
Mr.Samran  Muangnin
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
samranmu@treasury.go.th


นายนิวัฒน์  นันทคีรี
Mr.NIWAT   NANTHAKERE
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
niwatna12@hotmail.com


นายวิรัช  เกตุนวม
Mr.VIRAT  KETNUAM
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
VIRRTKE@hotmail.co.th


นางสาวสุภัทรา  ส่องประทีป
MissSupattra  Songprateep
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
supattra0908@gmail.com


นายสุรัตน์ หอมทวี
Mr.Surat Homtavee
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส


นายรังษี  นาหิรัญ
Mr.Rangsri  Nahirun
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
rangsrina@treasury.go.th


นายเชษฐา  กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta  Kanjanapibool
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
chet3579@yahoo.co.th


   
นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
MissSawvakon Nuthong
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Sawvakonu@treasury.go.th


นายอรุณชัย  ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai  Phattranont
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
aroonchaiph@treasury.go.th


นายศุภโชค  บัวทอง
Mr.Suppachok  Buathong
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
rtpkk@treasury.go.th


นางสาวนฤภร  มุขแจ้ง
MissNarouporn  Mookjang
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
naroupornmo@treasury.go.th


นางสุนันทา สกุลสันติ์
Mrs.Sunanta Sakulsan
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี


นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี
MissChorthip  Ruangwetdee
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
chorthipru@treasury.go.th


นายถาวร บุญพุฒ
Mr.Thaworn Boonput
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
jixsawthai@gmail.com


นางสาวพัชรินทร์  ทิพยพลาติกุล
MissPatcharine  Tippayapalatikul
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
patcharineti@treasury.go.th


นายนิพนธ์ เลิศล้ำ
Mr.Nipon Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
niponnavy@hotmail.co.th


นางยุพิน  จงจัดกลาง
Mrs.Yupin  Chongchadklang
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
yupinch@treasury.go.th


นางสาวขนิษฐา  สมหวัง
MissKANIDTHA   SOMWUNG
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ksomwung@yahoo.com


นายวิสาล  ทาจวง
Mr.Visan  Tajougn
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
visanta@treasury.go.th


นายสำเริง  งามวงศ์
Mr.Samroeng  Ngamwong
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
samroengng@treasury.go.th


นายสุนทร คำยวง
Mr.Soonthon Kamyoung
ธนารักษ์พื้นที่พะเยานายเกษมภูมิ  วีรสมัย
Mr.Kasaembhum  Verasmai
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Kasaembhumve@treasury.go.th


นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ
MissBenjarat  Ratchadamat
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
benjarat2505@gmail.com


นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
MissKanya Chaipimool
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
kanyach@treasury.go.th


นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล
MissSuleeporn Permpool
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
son_sule2507@hotmail.co.th


นายสาธิต  บุญแล
Mr.Satid  Boonlae
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
satidbo@treasury.go.th


นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
Mr.Navapong Fongsuvun
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
navapongfo@treasury.go.th


นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit  Tongborisut
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
nongtal4741@gmail.com


นางปรีดา  ทวีวงษ์
Mrs.Preeda  Thaweewong
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
rtran@treasury.go.th


นายอังกูร  บัวศรี
Mr.Angkul  Buasri
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
angkulbu@treasury.go.th


นายสุรัตน์  นุ้ยป้อม
Mr.Surat  Nuipom
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Suratnu10@gmail.com


นางสาวรุ่งรัตน์  คุ้มทรัพย์
MissRungrat  Kumsup
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
rungrat2515@hotmail.com


นายอรรถพล  คนเพียร
Mr.Auttaphon  Konpien
ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
liver_ger1@hotmail.com


นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
MissJaruwan Sirisawangmek
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
jaruwansi@treasury.go.th


นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
MissVichada Junbun
ธนารักษ์พื้นที่เลย
rtlpn@treasury.go.thนายไสว สะอาด
Mr.Sawai Sa-ard
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
sawaisa@treasury.co.th


นางอารี งามศิริอุดม
Mrs.AREE NGAMSIRI-UDOM
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
aree_4414@hotmail.com


นายสมมาตร  มณีหยัน
Mr.Sommart  Maneeyan
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
rtsat@treasury.go.th


นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
Mr.Boonchob Wisaspricha
ธนารักษ์พื้นที่สตูล


นายปั้น  เปล่งผิว
Mr.pun  plengpiw
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
punpl@treasury.go.th 


นางกนิษฐา  ทะมา
Mrs.Kanidtha  Tama
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
kanidthata@gmail.com


นางสาวสมใจ  สาริกะพันธ์
MissSomjai  Sarikaphan
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร


นายนิพล  อนุราช
Mr.Nipon  Anurach
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว


นายชัยวัฒน์  ศรีสมนึก
Mr.chaiwat  srisomnuk
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
chaiwatsr@treasury.go.th


นางสาวนรนุช เดชพิชัย
MissNoranuch Dechphichai
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
noranuch@hotmail.com


นายพรชัย  พงษ์ภู่
Mr.Pornchai  Phongphoo
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
pornchaiph@treasury.go.th


นายประมาณ  เปลี่ยนสมัย
Mr.Praman  Pleansamai
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.com


นายจงภัก  ใจดี
Mr.Jongphak  Jaidee
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี


นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat  Sinsakchai
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
pooncharatsi@treasury.go.th


นายเกริกชัย  พรหมดวง
Mr.kreakchai  phromduang
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Kroekchaiph@treasury.go.th


นายสมชาย  จิรัตติกานนท์
Mr.Somchay  Jirattikhanon
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Somchayji@treasury.go.th


นางอรทัย จงเจริญ
Mrs.Orathai Chongcharoen
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
orathaich@treasury.go.th


นายสุชาติ  ชัยจิตร์
Mr.Suchat  Chaijit
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
suchart_03ch@yahoo.com


นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Mrs.PHAIBOON POTCHANARUNGVAKUL
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
phaiboon2551@hotmail.com


นายประจวบ  สมสวัสดิ์
Mr.Prajaub  Somsawas
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
prajaubso@treasury.go.th


นายไพโรจน์  คุ้มทรง
Mr.Pairoje  Kumsong
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
pairojeku@treasury.go.th


นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
MissPanpinkan Sakuntamalik
ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
panpinkansa@hotmail.com

 

 

 

5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 6275 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม