ลูกจ้างประจำ

 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  14 มิถุนายน 2556
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 253 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  4 เมษายน 2556
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555
  14 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  14 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555
  12 ธันวาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
  15 พฤศจิกายน 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 155 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  16 ตุลาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 703 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  12 ตุลาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 3 คุลาคม 2555
  8 ตุลาคม 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2555
  20 กันยายน 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 12 กันยายน 2555
  18 กันยายน 2555
 • อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
  24 สิงหาคม 2555
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555
  23 สิงหาคม 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 201 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
  11 เมษายน 2555
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม