กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  26 มิถุนายน 2562
 • บันทึกข้อตกลงการปฎิบัติงานด้านพัสดุด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
  1 ตุลาคม 2561
 • แนวทางการปฎิบัติงานในการตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  1 ตุลาคม 2561
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  28 ธันวาคม 2561
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  12 กันยายน 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเปิดประมูลจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452
  20 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์คัดแยกเหรียญกษาปณ์
  22 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  21 มิถุนายน 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 เมษายน 2561
 • กฎกระทรวงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  2 ตุลาคม 2560
 • พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  2 ตุลาคม 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม