ประวัติองค์กร

กรมธนารักษ์ จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา กับกรมกระษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมคลัง" เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติโอนอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจากกรมคลัง เป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน

  สถานที่ตั้ง

        สถานที่ตั้ง  
ทำการกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง   บริเวณริมถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศ   ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมเป็นต้นมา  จนถึงปี   
พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้ย้ายที่ทำการจากพระบรมมหาราชวังมาตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร และในปี  พ.ศ. 2535  
ได้ย้ายที่ตั้งทำการจากถนนจักรพงษ์   มาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง   ถนนพระรามที่  6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน


หน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ มีหน่วยงานในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
 • สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 • สำนักบริหารเงินตรา ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • สำนักกษาปณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 • ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง ได้แก่
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
  - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ ยังมี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์   ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

11 ตุลาคม 2561 | เข้าชม 5689 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม