ประกาศร่าง TOR

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์(Application และ Software Tools)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  27 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อระบบน้ำหล่อเย็นเตาหล่อฉีด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบการจดจำใบหน้า(Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพเหมือนระบบไฟเบอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา จำนวน 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และอาคารพิพิธบางลำพู) ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  18 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  17 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 ตุลาคม 2562
 • ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)
  12 กันยายน 2562
 • ประกาศร่าง TOR เรื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
  6 กันยายน 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ทดแทน) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 สิงหาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
  21 สิงหาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 สิงหาคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารพิพิธบางลาพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 สิงหาคม 2562
 • ร่างขอบเขตงาน(รูปแบบรายงานการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
  9 สิงหาคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ Building Information Modeling (BIM)จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  9 สิงหาคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล(Conference) เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  9 สิงหาคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม