บริหารด้วย

หลักธรรมาภิบาล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่สมดุลและยั่งยืน

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน

อย่างมืออาชีพ

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน