กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์

To manage
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
For a balanced and sustainable
economy and society
To be
the major assets management organization
Asset Management of the Land as a Professional
With good governance The economy and society are rich and sustainable.
CLOSE

News

Hilights
 • Data not found
 • Data not found
 • Data not found
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  Laws and regulations
  28 December 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  Summary of the buy / hire
  22 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  Auction
  23 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR
  8 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  successful-bidder
  8 February 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  official
  28 December 2561
 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  permanent employee
  14 June 2556
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ ตำแหน่งช่างไม้ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตำแหน่งช่างทอง และตำแหน่งช่างกษาปณ์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
  Government employees
  26 May 2557
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  part time employee
  19 December 2554
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  official
  27 November 2561
CLOSE

e-Service

CLOSE

Interesting Projects

about
History
The Treasury Department was established on
23 May, 1933, in the reign of Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua (King Rama VII)

comprising four principle agencies: the Kasapsitthikarn Royal Thai Mint, the Great Royal Treasury Department (Krom Phra Khlang MahaSombat), The Currency Department (Krom Nguen Tra), the Department of Royal State Property and Public Property (Krom Raksa Thee Luang Lae Kalpana).

Read More
img1
Vision and Mission
Vision

To be the major assets management organization of the state with the good governance principles.

img2
Mission
 • Manage the State Property in the most efficient way that yields economical, social and evironmental benefit.
 • Appraise the property value with the best international practices.
 • Manage the coins supply to meet the demand of the country"s economy.
 • Show, publicize and maintain valuable assets of the state according to academic principles To inherit the national cultural heritage.
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมธนารักษ์
 • โปร่งใส (Transparency : T)
 • รับผิดชอบ (Responsibility : R)
 • ทุ่มเท เสียสละ (Dedication : D)
Responsibilities
 • 7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591
  State Property

  Manage state property in the most effect way Mat viddy government social and environmental benefit. According to the Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2518, Ratchaphatsadu land (State Property) is defined as all type of real assets belonging to the country, except for the following public properties

 • 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44
  Royal Mint And Coin

  The first mint in Thailand was established during the reign of King Rama IV, a period when Thailand was developing and modernizing as a result of the expansion of trade and the economy.

 • 093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2
  The value of land

  Regalia are symbols of prestige and honor, given for superior service that the King of Thailand has long bestowed upon members of the royal family, courtiers, officials, and ordinary citizens because of their rank or to reward them for outstanding performance in their duties or for exceptional service.

 • 66f041e16a60928b05a7e228a89c3799
  Estimation

  The Bureau was founded in 1981 under the Academic Division, Department of Lands. Its original name was "Central Valuation Authority" In 1984 the cabinet approved its listed of duties: to value assets i.e., land, unit in condominium for taxes and transaction fees.

News image Department
NextPage
Subscribe News